قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد حسابداری
۱۳۹۵/۷/۲۸

اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد حسابداری
با توجه به برخی تغییرات در برنامه ریزی درسی خواهشمند است به فایل
انتخاب واحد خود مراجعه نموده تا از تغییرات اطلاع یابند.
آموزش واحد